5592-logo-de-kleine-wei-bijgesneden.jpg
Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

Beleidsplan veiligheid en gezondheid

In het beleidsplan veiligheid & gezondheid maken we inzichtelijk hoe we de fysieke veiligheid en gezondheid van de kinderen op onze locatie borgen. We omschrijven o.a. hoe we zorgen voor een hygiënische omgeving, hoe we grensoverschrijdend gedrag voorkomen, hoe we grote risico's uitsluiten en de kinderen leren omgaan met kleine risico's. Hoe en waarom we dat zo doen, is te lezen in ons beleidsplan veiligheid en gezondheid

Het doel van dit beleid is de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Dit beleidsplan is geldig vanaf 2018. Om tot dit beleidsplan te komen is aan de hand van diverse thema’s de kinderopvang kritisch bekeken. Centraal staat hierin welke manier van werken leidt tot een zo gezond mogelijke omgeving voor kinderen en medewerkers.

Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als we betrokken zijn en het beleid uitdragen. Daarom zal er steeds opnieuw gekeken worden naar het beleidsplan veiligheid en gezondheid. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt.  

In het beleidsplan worden de volgende punten verder uitgelicht:

  • missie en visie
  • grote risico's
  • omgaan met kleine risico's
  • thema's uitgelicht (waaronder: grensoverschrijdend gedrag, vier-ogen-principe, achterwachtregeling)
  • EHBO regeling
  • beleidscyclus
  • communicatie en afstemming intern en extern
  • ondersteuning en melding van klachten

Bekijk hier ook ons pedagogisch beleidsplan